?אמסיס תא תחכש
   
 
:שמתשמ םש
  :המסיס
  :תוהז תדועת